محل تبلیغات

شکایت، انتقاد و پیشنهادات

برای پیشنهاد، شکایت یا انتفاد خود می توانید از طریق شماره های ذیل با بازرسین، روابط عمومی یا مدیرعامل ارتباط بر قرار نمایید

بازرس:

 

تلفن های شرکت: 44707853 – 44710996 – 44710097 – 447735841 – 44743893 – 44735968 – 44735108 - 44743830

مهندس اسدزاده: 09125193425

مهندس مهدی میری: 09123101729

شماره ثبت: 424704 به تاریخ 1391/01/22
شناسه ملی: 10320750413
کد اقتصادی:411411885987
کد پستی:1494813665

آدرس ایمیل: admin@toseabnieh.ir