محل تبلیغات

شکایت، انتقاد و پیشنهادات

برای پیشنهاد، شکایت یا انتفاد خود می توانید از طریق شماره های ذیل با واحد روابط عمومی یا مدیرعامل ارتباط بر قرار نمایید

تلفن 44755719 - 44755723 - 44755724

شماره ثبت: 424704 به تاریخ 1391/01/22
شناسه ملی: 10320750413
کد اقتصادی:411411885987
کد پستی:1494813665

آدرس ایمیل: admin@toseabnieh.ir