محل تبلیغات

شکایت، انتقاد و پیشنهادات

برای پیشنهاد، شکایت یا انتفاد خود می توانید از طریق شماره های ذیل با بازرسین، روابط عمومی یا مدیرعامل ارتباط بر قرار نمایید

بازرس:

 

دفتر فروش: 0214784 - 02144710097 - 02144755723 – 02144755724

دفتر تعاونی: 0214784 - 02144755719 - 02144767359 - 02144767363

تلفن پروژه : 0214784 - 02144735108 - 02144735841

 

مهندس اسدزاده: 09125193425

مهندس مهدی میری: 09123101729

شماره ثبت: 424704 به تاریخ 1391/01/22
شناسه ملی: 10320750413
کد اقتصادی:411411885987
کد پستی:1494813665

آدرس ایمیل: admin@toseabnieh.ir