محل تبلیغات

 درود بر ایران اسلامی سرفراز و ایرانی دوستدار وطن

بر آنیم تا با همدلی یاران و با به اشتراک گذاری سرمایه های اندکمان در آبادانی کشور عزیزمان ایران همراه باشیم. هر چند این سرمایه ها ناچیز باشد و این آبادانی کوچک اما نفس این کردار بسیار زیبا و مبارک است و از هرز رفتن این سرمایه ها در تجارت های ناصواب و بازارهای کاذب که تیشه بر ریشه اقتصاد و فرهنگ کشور می زند جلوگیری خواهد نمود. ما در تعاونی توسعه ابنیه به دنبال جمع آوری اندوخته های کوچک اعضاء و تبدیل آن به قدرت بزرگ اقتصادی هستیم تا در راه سازندگی کشور و به تبع آن افزایش توان اقتصادی و بالا رفتن جایگاه معیشتی اعضاء گام برداریم.

خدایا چنان کن سرانجام کار            تو خوشنود باشی و ما رستگار